Back
The Monastery at Latrun

 

Photo: Leif Thomsen